Agenda Algemene Ledenvergadering s.v. Loo 12 april 2021

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van s.v. Loo op maandag 12 april 2021 om 20.30 uur.
De algemene leden vergadering is vrij toegankelijk voor alle leden van de afdeling handbal, voetbal, tennis en recreatiesport.

Meld u per e-mail aan en stuur uw eventuele vragen vóór 9 april 2021 naar secretaris@svloo.nl

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken.
 3. Notulen algemene ledenvergadering van 28 oktober 2019 [PDF]
 4. Verslag secretaris.
 5. Verslag penningmeester seizoen 2019 – 2020 (zal op verzoek worden gemaild, vraag aan via secretaris@svloo.nl).
 6. Begroting seizoen 2020 – 2021 (zal op verzoek worden gemaild, vraag aan via secretaris@svloo.nl)
  De begroting is gebaseerd op de situatie per half september, geen rekening gehouden met sluiting van kantine vanaf 29 september. Huidige tussentijdse  cijfers zullen in grote lijnen door de penningmeester worden toegelicht.
 7. Verslag kascommissie seizoen 2019 – 2020.
 8. Verkiezing kascommissie (aftredend Ron Driessen, kandidaat reserve lid Tom Hooyman).
 9. Bestuursverkiezing
  Aftredend en herkiesbaar:
  Niek Hermsen, als algeheel voorzitter
  Jan van den Berg, als voorzitter voetbal
  Jan van Sadelhoff, als voorzitter tennis
 10. A. Wijziging statuten en [PDF]
  B. Wijziging huishoudelijk reglement. [PDF]
  C. positie HCL
  D. Overzicht contributies Update 2020 met o.a. peildatum contributie, [PDF]
 11. Accommodatiezaken en gemeente Duiven.
 12. Jubileumcommissie 75-jarig bestaan
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

In verband met deze situatie willen voor de duidelijkheid vooraf de volgende zaken nogmaals toelichten:

Eén van de onderdelen is het vaststellen vernieuwde statuten en wijziging van Huishoudelijk Reglement. Wij willen u hierbij alvast kort in kennis stellen van een aantal zaken die hierin zijn verwerkt.

Om te beginnen hebben de stukken geen grote wijzigingen onder gaan. De insteek is geweest: wat staat er beschreven en in hoeverre sluit e.e.a. aan bij het ‘huidige’ s.v. Loo.

Als bestuur stellen wij met deze wijziging voor om de Dart-activiteiten ook een formeel onderdeel te laten zijn van s.v. Loo die onder de afdeling Recreatie valt. Hetzelfde geldt dan ook voor het beachvolleyballen.

Mede gezien Darts onder de wedstrijdsport valt, willen wij de naam van afdeling Recreatie veranderen in afdeling Omnisport. Als er in de toekomsten behoefte is aan andere / nieuwe activiteiten, geeft dit ons de mogelijkheid om dit onder de afdeling Omnisport te doen.

We hebben altijd als regel gehanteerd dat deelnemers aan de dart- en beachvolleybal-activiteit in ieder geval lid moeten zijn van s.v. Loo. Als een persoon nog geen voetbal-, handbal-, volleybal (recreatie) of tennislid was, moest hij/zij ondersteunend lid (donateur) worden. Echter zijn deze personen wel actief bezig. De regel blijft dat je voor het deelnemen van de activiteiten lid moet zijn, echter is het voorstel om voor deze personen het ondersteunend lidmaatschap om te zetten in lidmaatschap van de afdeling Omnisport met activiteit darten en/of beachvolleybal. De tarieven blijven ongewijzigd, alleen zijn deze persoon nu actief lid en hebben stemrecht op de Algemene Leden Vergadering.

Alle actieve leden hebben namelijk stemrecht op de Algemene Leden Vergadering en de ondersteunende leden (donateurs) niet.

Deze zaken werken ook door in het Huishoudelijk Reglement en zijn daarin ook aangepast. Daarnaast is in het Huishoudelijk Reglement het voorstel opgenomen om met ingang van het seizoen 2021-2022 de handbal afdeling te laten uitvoeren door een aan s.v. Loo verbonden handbalvereniging HCL. Deze vereniging HCL wordt door s.v. Loo opgericht samen met SC Groessen. De vereniging heeft ten doel de handbalsport te beoefenen voor SC Groessen en s.v. Loo, waarbij beide verenigingen een thuisbasis zullen blijven voor HCL. Dit zodat de handbalsport behouden blijft voor beide dorpen.

Tevens willen we hierin nog een aantal zaken vastleggen:

 • een bestuurslid afdeling handbal van s.v. Loo zal plaatsnemen in het bestuur van HCL / de vergaderingen van het bestuur deelnemen;
 • Het huidige kunstgras handbalveld kan door HCL met voorrang gebruikt worden voor reguliere trainingen en wedstrijden. De planning voor gebruik van de accommodatie zal vooraf bij hoofdbestuur kenbaar gemaakt worden;
 • leden van HCL hebben dezelfde rechten als donateurs (ondersteunende leden) van s.v. Loo en kunnen hiermee deelnemen aan activiteiten zoals het jaarfeest en activiteiten georganiseerd door het JAC.

Gezien de ongrijpbare situatie tijdens deze pandemie hebben wij er voor gekozen, om de oorspronkelijke begroting ongewijzigd te laten. Deze zullen wij kort behandelen en daarnaast de huidige tussentijdse cijfers toelichten.

Op deze manier proberen wij toch ondanks deze lastig situatie een aantal belangrijke zaken te regelen.

De algemene ledenvergadering is vrij toegankelijk voor alle leden van de afdelingen handbal, voetbal, tennis en recreatiesport.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Bestuur s.v. Loo

X